شعار روز جهانی اتیسم سال ۲۰۲۰ گذر از کودکی به زندگی بزرگسالی است
ولی این گذر به چه معناست؟
برنامه گذر به بزرگسالی یک پروسه بلند مدت است که شامل مراحل مختلف با افراد و ارگان‌های بسیاری که دانش آموزان را برای انتقال از دبیرستان به زندگی بزرگسالی آماده می کند
توصیه می‌شود که پروسه گذر در سیستم سلامت از سن ۱۲ سالگی شروع شود
و به صورت رسمی از سن ۱۴ سالگی در سیستم آموزشی آغاز گردد
ولی هیچگاه برای شروع خیلی زود نیست
تیم گذر بایستی شامل مراقبین کودک خود کودک
تیم آی ای پی Individualized Educational Program Team
مراکز توانبخشی و آموزشی خصوصی مراکز پزشکی وسایر ارگان‌های اجتماعی مرتبط باشد
دانش آموزان باید در نشست‌ها مشارکت فعال داشته باشند و بایستی نشست‌های تیم مربوطه را تا پایان سال‌های دبیرستان پیش ببرنند
برای موفقیت دانش آموزان بسیار حیاتی است که
در آموزش خودشان مشارکت داشته باشند
اهداف شان را مشخص کنند
نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و درک کنند
همینطور قادر به برقراری ارتباط با دیگران باشند
جدول زیر راهنمای مفیدی را برای زمان مناسب شروع

هر کدام از مراحل پروسه گذر ارائه میدهد
مهمترین مرحله در پروسه گذر بین سن ١٧ تا ١٨ سالگی می باشد که بایستی اطلاعات فرد دارای اختلال طیف اتیسم برای برخورداری از کمک هزینه های زندگی بزرگسالی از قبیل اقامت و معیشت و مشارکت اجتماعی موثر در سازمانهای حمایتی مربوطه ثبت گردد
این سازمان‌های حمایتی در کشورهای مختلف با توجه به شرایط فرد دارای ناتوانی و شدت اختلال تعیین می‌گردد
این حمایت‌ها در اغلب کشورهای توسعه یافته در غالب
Supplemental Security Income (SSI)
Disability Determination Services (DDS)
اجرا میگردد
لذا بایستی در کشور ما نیز برای برآورده شدن عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اختلال طیف اتیسم در بزرگسالی حداقل‌ حقوق اداره کار و همچنین بیمه های درمانی در کنار حمایت‌های اجتماعی در نظر گرفته شود تا این شعار گذر به بزرگسالی بدرستی تحقق یابد
لازم به ذکر است که آماده سازی و توانمند سازی فرد دارای اختلال طیف اتیسم برای ورود به زندگی بزرگسالی نیز بخش مهمی از این پروسه می‌باشد
در فرایند توانمند سازی این کودکان همه بخش‌های خصوصی و دولتی و سازمان‌های مربوطه با آموزش و توانبخشی این کودکان به استقلال حداکثری این کودکان در بزرگسالی کمک خواهند کرد