آقای امیررضا عشقی کارشناس گفتاردرمانی و دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران