کودک دارای اختلال طیف اتیسم با حواس پایین (hyposensitive)